شرایط لازم برای دریافت کارت آبی آلمان:

Sharing is caring!

۱- متقاضیانی که قصد دریافت بلو کارت آلمان را دارند یا باید مدارک دانشگاهی از مراکز آموزش عالی آلمان داشته باشند و یا در صورتیکه در خارج از آلمان تحصیل کرده اند، مدارک تحصیلی خود را به تایید سازﻣﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪارک‌ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ در آﻟﻤﺎن برسانند تا بتوانند به دنبال تحصیل در آلمان و یا به دنبال شغل باشند.

۲- کارت آبی به افرادی اعطا میگردد که توانسته باشند شغلی پیدا کنند که درآمد سالیانه آن ۴۶.۴۰۰ یورو (بدون کسر مالیات) باشد.  (با ارئه قرارداد کاری) اﻟﺒﺘﻪ، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن و نیروهای‌ﮐﺎری ﮐﻪ در فهرست (ﻣﺸﺎﻏﻞ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ آﻟﻤﺎن) هستند داشتن درآمد سالیانه ۳۷.۷۵۲ یورو (بدون کسر مالیات) کفایت میکند. این شغل ها در حال حاضر عبارتند از:

متخصان علوم طبیعی (فیزیک، شیمی، بیولوژی و …)، آرشیتکت، مهندس (کلیه علوم مهندسی)، طراح فضای شهری، پزشک (به استثنای دندانپزشک) و متخصصان علوم کامپیوتر و فناوری ارتباطات.

۳- موافقت نامه سازمان کار آلمان (Die Bundesagentur für Arbeit)

در صورتی که متقاضی بلو کارت آلمان، تحصیلات دانشگاهی خود را در آلمان به پایان رسانده باشد ، جهت دریافت کارت آبی آلمان، نیازی به موافقت نامه سازمان کار آلمان ندارد، در غیر این صورت، دریافت این مجوز الزامیست. در صورتی که لازم باشد ابتدا و قبل از مشغول به کار شدن، متقاضی یک دوره ی کارآموزی را در آلمان پشت سر بگذارد (بیشتر در رشته های پزشکی و مهندسی و به منظور آماده کردن فرد)، مدارک و مجوزهای گذراندن این دوره های کارآموزی قبل از اعطای بلو کارت باید توسط متقاضی به اداره اتباع خارجی آلمان ارائه گردد.

طبق قوانین در آلمان اداره اتباع خارجی هر ایالت فقط در صورتی میتواند برای متقاضی کارت آبی صادر کند، که آن متقاضی قبلا خود را در حوزه آن اداره اتباع خارجی، ثبت نام کرده باشد.یا به عبارت دیگر، متقاضیانی که خارج از آلمان هستند، نمیتوانند به صورت مستقیم و از خارج مرزهای آلمان درخواست کارت آبی برای اقامت در آلمان کنند، بلکه ابتدا باید درخواست ویزای کاری کنند (جهت دریافت اطلاعات در این مورد به صفحه ویزای کار آلمان مراجعه فرمایید) و پس از دریافت ویزای کاری وارد آلمان شوند

زمان اعتبار کارت آبی آلمان چقدر است ؟

پس از دریافت ویزای کار آلمان متقاضی، ۶ ماه فرصت دارد تا شغلی در آلمان بیابد که حداقل درآمدهای سالیانه که در بالا ذکر شد را داشته باشد، پس از یافتن شغل و دریافت پیشنهاد رسمی از کارفرمای آلمانی ، متقاضی میتواند جهت درخواست بلو کارت آلمان اقدام نمایند. در ابتدا در صورت داشتن کلیه شرایط ، یک Blue Card که دارای اعتبار چهارساله است برای متقاضی صادر میشود. پس از گذشت ۳ سال از تاریخ صدور کارت آبی ، در صورتی که متقاضی هم چنان مشغول به کار در آلمان باشد، میتواند درخواست اقامت دائم کند. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ در زﻣﺎن اﻗﺪام ﯾﺎ در طول ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ ﺧﻮد در آﻟﻤﺎن، ﻣﺪرک زﺑﺎن‌آﻟﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ B1 اراﺋﻪ ﮐﻨﺪ ، میتواند بجای ۳ سال، پس از ۲ سال از تاریخ صدور Blue Card، درخواست اقامت دائم نماید.

ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، وﯾﺰا ﯾﺎ اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اراﺋﻪ پیشنهادﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ‌دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مزایای دریافت Blue Card آلمان:

۱- ﮐﺎرت آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﯾﮏ وﯾﺰای ﮐﺎری ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻤﺪﯾﺪ و ﻗﺎﺑﻞ‌ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻪ اﻗﺎﻣﺖ‌داﺋﻢ آﻟﻤﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دارﻧﺪﮔﺎن آن اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ و ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن را ﻣﯽ‌دهد. همچنین، ﺷﺮاﯾﻂ مهاجرت ﺧﺎﻧﻮاده اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻟﻤﺎن ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﻣﻤﮑﻦ و ﻗﺎﺑﻞ‌اﻧﺠﺎم اﺳﺖ. ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن، ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺮد دارﻧﺪه ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن (همسر، شوهر، فرزﻧﺪ) ﺣﻖ ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن را ﺑﻪ ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر اﺟﺎزه اﻗﺎﻣﺖ ﻓﺮد دارﻧﺪه ﮐﺎرت‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﺧﻮاهدداﺷﺖ.

۲- ﻗﺎﻧﻮن ﮐﺎرت‌آﺑﯽ تسهیلاتی ﻧﯿﺰ ﺑﺮای ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن آلمان درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اوﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﻨﺪی‌های ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﺗﺐ اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ را ﺣﺬف ﮐﺮده اﺳﺖ. اداره ﮐﺎر آﻟﻤﺎن ﺗﺎﮐﻨﻮن اوﻟﻮﯾﺖ ﭘﺮﮐﺮدن ﯾﮏ ﭘﺴﺖ‌ﺧﺎﻟﯽ در ﻣؤﺳﺴﺎت و ادارات را ﺑﻪ شهروندان آﻟﻤﺎﻧﯽ داده اﻣﺎ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﺑﺎ اﺗﮑﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ دﺳﺖ ﺑﺎز و ﺑﺪون هماهنگی ﺑﺎ اداره ﮐﺎر آﻟﻤﺎن، ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺧﺎرﺟﯽ را اﺳﺘﺨﺪام ﮐﻨﻨﺪ.

مراحل اقدام جهت دریافت کارت آبی آلمان

مرحله ۱: ارزشیابی مدرک تحصیلی

اولین و مهم‌ترین ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ بلو کارت آﻟﻤﺎن، اﻗﺪام ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل‌ﺳﺎزی ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﯾﮑﯽ از مهم‌ترین و ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰی ﮐﻪ در آﻟﻤﺎن اﯾﻦ ﮐﺎر را اﻧﺠﺎم ﻣﯽ‌دهد، اداره ﻣﺮﮐﺰی آﻣﻮزش ﺧﺎرﺟﯿﺎن آﻟﻤﺎن ﯾﻌﻨﯽ ZAB اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت وزارت فرهنگ‌آﻟﻤﺎن ﻣﯽ‌ﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ ﭘﯿﺶ از آن‌که اﻗﺪام ﮐﻨﯿﺪ، اﺑﺘﺪا بهتر اﺳﺖ ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﺪام داﻧﺸﮕﺎه‌ها ﯾﺎ ﻣؤﺳﺴﺎت و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ﻋﺎﻟﯽ در اﯾﺮان در فهرست موردتأیید دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد. ﺑﺮای اطلاع از آن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ اطلاعاتی Anabin مراجعه کنید.در گوگل کلمه  anabin را جستجو نموده و وارده اولین سایت معرفی شده شوید((anabin.kmk.org ابتدا از در سمت راست صفحه گذینه دوم (institutionen) را انتخاب و در صفحه باز شده ﮔﺰﯾﻨﻪ Suchen ﮐﻪ ﺑﻪ زﺑﺎن آﻟﻤﺎﻧﯽ که همان جستجو می‌شود را ﮐﻠﯿﮏ نمایید. ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺎم ﮐﺸﻮر ﺧﻮدﺗﺎن ﻣﺜﻼً “Iran” را اﻧﺘﺤﺎب ﮐﻨﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﺑﺨﺶ ﺑﻌﺪی ﻧﺎم شهر داﻧﺸﮕﺎه ﯾﺎ ﻣﮑﺎن ﻣﺤﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن را اﻧﺘﺨﺎب می‌ﮐﻨﯿﺪ. ﭘﺲ از اﻧﺘﺨﺎب شهر ﻣﻮردﻧﻈﺮﺗﺎن، به‌صورت ﺧﻮدﮐﺎر فهرست ﭼﻨﺪ ﺻﻔﺤﻪ‌ای از ﺗﻤﺎﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه‌ها و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش‌ﻋﺎﻟﯽ آن شهر در ﺑﺨﺶ زﯾﺮﯾﻦ ﺟﺴﺘﺠﻮ ظاهر ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

اﮔﺮ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﺑﻮد و در ﺳﺘﻮن Status ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن ﻋﻼﻣﺖ + H ﻗﺮار داﺷﺖ ﯾﻌﻨﯽ آﻧﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ در فهرست ﻣﺪارک ‌تحصیلی مورد تأیید و ﻗﺎﺑﻞ‌ارزﺷﯿﺎﺑﯽ دوﻟﺖ آﻟﻤﺎن ﻗﺮار دارد. اﮔﺮ ﻋﻼﻣﺖ – H در ﺳﺘﻮن ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﯾﻌﻨﯽ متأسفانه ﻣﺪرک ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ ﺷﻤﺎ ﻗﺎﺑﻞ ارزشیابی ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ هم ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ -/+ H ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﺪﯾﺪ، ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﮐﻪ هیچ‌گونه ﻧﻈﺮ ﯾﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺧﺎﺻﯽ درﺑﺎره اﻋﺘﺒﺎر ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ از داﻧﺸﮕﺎه ﻣﻮردﻧﻈﺮ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و اﻣﮑﺎن اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺸﻮد ﯾﺎ ﻧﺸﻮد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺮدﯾﺪ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق‌اﯾﻤﯿﻞ zab@kmk.org هم ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﯿﺪ و ﭘﺮﺳﺶ‌هایتان را ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً از آن‌ها ﺑﭙﺮﺳﯿﺪ.

ﭘﺲ از این‌که ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ ﮐﻪ ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ﺗﺎن را اﻧﺠﺎم بدهید، ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺑﺘﺪا ﻓﺮم آﻧﻼﯾﻨﯽ را در که در سایت آنابین آمده (فرم آنلاین) ﺗﮑﻤﯿﻞ و ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﻓﺮم تنها ﺑﻪ زﺑﺎن‌آﻟﻤﺎﻧﯽ اﺳﺖ که میتوانید از مترجم گوگل استفاده کنید. ﭘﺲ از ارﺳﺎل آﻧﻼﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﺮم، اﯾﻤﯿﻠﯽ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺷﻤﺎره ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ Application Number ﺑﺮای ﺷﻤﺎ ارﺳﺎل ﺧﻮاهدﺷﺪ ﮐﻪ در آن از ﺷﻤﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز را ﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﯽ‌ﭘﺴﺘﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ZAB در آﻟﻤﺎن ﭘﺴﺖ ﮐﻨﯿﺪ. ﻧﺸﺎﻧﯽ ﭘﺴﺘﯽ ﺑﺪﯾﻦ ﺷﺮح اﺳﺖ:

Central Office for Foreign Education-ZAB

PO Box 2240

Bonn 53012

Germany

ﺑﺮای ارﺳﺎل ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن، ﻧﯿﺎزی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺪارک را ارﺳﺎل ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ‌رﺳﻤﯽ و تأییدﺷﺪه ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و رﯾﺰﻧﻤﺮات، ﺗﺮﺟﻤﻪ‌رﺳﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ ﮐﭙﯽ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ اﺻﻞ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮﺗﺎن ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎفی است.

هزینه‌ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ۱۰۰ ﯾﻮرو ﺑﺮای ﺑﺎر ﻧﺨﺴﺖ و ۵۰ ﯾﻮرو ﺑﺮای دﻓﻌﺎت ﺑﻌﺪی ﯾﺎ درﯾﺎﻓﺖ ﻧﺴﺨﻪ‌های ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. ﺷﻤﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ رﺳﯿﺪ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه ﻣﺮﺑﻮط را همراه ﺑﺎ ﻣﺪارک‌ﺗﺎن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً و ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﯾﺎد ﺗﻘﺎﺿﺎﻧﺎﻣﻪ‌ها از ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دﻧﯿﺎ، ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺷﻤﺎ ﭘﺲ از ۵ ﺗﺎ ۶ هفته‌کاری آﻏﺎز ﻣﯽ‌ﺷﻮد و در نهایت ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً ﺑﯿﻦ ۲ ﺗﺎ ۳ ﻣﺎه طول ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ‌نهایی ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ‌ﺗﺎن ﺑﺮﺳﺪ.

مرحله۲: پیدا کردن کار و دریافت پیشنهاد کاری از سوی یک کارفرما در آلمان

ﭘﺲ از اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎر ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﯾﺎ ﻣﻌﺎدل‌ﺳﺎزی ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻞ‌ﺗﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اراﺋﻪ ﻗﺮاردادﮐﺎری ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ درآﻣﺪ ﺳﺎﻟﯿﺎﻧﻪ (ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه در ﻣﻄﻠﺐ ﺑﺎﻻ) ﻣﯽ‌رﺳﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در آﻟﻤﺎن هستید، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق ﺳﺎﯾﺖ اداره ﮐﺎر در آﻟﻤﺎن اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دهید. اﻣﺎ اﮔﺮ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﺧﺎرج از آﻟﻤﺎن ﯾﺎ در اﯾﺮان هستید، راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮای ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ وﺟﻮد دارد.

۱- استفاده از سایت  make-it-in-germany.com

ﯾﮑﯽ از ﺳﺎﯾﺖ‌هایی ﮐﻪ در زﻣﯿﻨﻪ مهاجرتﮐﺎری ﺑﺮای ﮐﺎر و زﻧﺪﮔﯽ در آﻟﻤﺎن اطلاعات ﺑﺴﯿﺎرﺧﻮﺑﯽ را اراﺋﻪ ﮐﺮده‌اﺳﺖ، ﺳﺎﯾﺖ Make it in Germany

ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﺪاﻧﯿﺪ از ﮐﺠﺎ ﺑﺎﯾﺪ آﻏﺎز ﮐﻨﯿﺪ و ﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻠﯽ را انجام دهید، بهتر اﺳﺖ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ارزﯾﺎﺑﯽ اوﻟﯿﻪ ﺳﺎﯾﺖ فوق ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.برای این کار پس از ورود به وب سایت در قسمت بالا زبان انگلیسی را انتخاب نموده سپس وارد بخش Visa  شده و پس از آن روی Quick Check  کلیک نمایید.

۲- استفاده از ﺳﺎﯾﺖ رﺳﻤﯽ ﮐﺎرت‌ آﺑﯽ اروﭘﺎ www.apply.eu

ﺷﻤﺎ اﺑﺘﺪا در ﺳﺎﯾﺖ ﯾﮏ ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﺷﻐﻠﯽ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ و در آن رزوﻣﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﺮوز ﻣﯽ‌ﮐﻨﯿﺪ. ﺳﭙﺲ شرکت‌هایی ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻧﯿﺮوهایﮐﺎری در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ (ﻧﻪ ﺻﺮﻓﺎً تنها در آﻟﻤﺎن) هستند ﺑﺎ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ رزوﻣﻪ و ﭘﺮوﻓﺎﯾﻞ‌های ﺷﺨﺼﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻓﺮاد را ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﻨﺎﺳﺐ‌ﺗﺮﯾﻦ اﻓﺮاد را ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎزهای ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺧﻮدﺷﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ و از طریق اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد و ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﺑﻪ ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎﯾﺎن ﻣﺮﺑﻮطه ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ. درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺷﻐﻠﯽ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ‌آﻣﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ، ﮐﺎرﻓﺮﻣﺎ پیشنهادﮐﺎری ﯾﺎ پشنهادﮐﺎری ﻣﺸﺮوط را ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ارﺳﺎل ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ و در نهایت ﻣﺘﻘﺎﺿﯽ ﮐﺎر ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اراﺋﻪ اﯾﻦ پیشنهادﮐﺎری و اراﺋﻪ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺷﺪه و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪارک ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﮑﺲ و ﮐﭙﯽ ﮔﺬرﻧﺎﻣﻪ و ﻏﯿﺮه ﺑﺮای درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت‌آﺑﯽ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم را اﻧﺠﺎم دهد.

ضمنا از طریق این سایت ﺷﻤﺎ همچنین ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺪارک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺧﻮدﺗﺎن را ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه‌ای ﻣﻮردارزﺷﯿﺎﺑﯽ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ ﻗﺮار دهید و درﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﻮد، ﺣﺘﯽ ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ هزینهﭘﺮداﺧﺘﯽ ﺧﻮد را ﭘﺲ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ. ﺧﻮﺑﯽ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ هم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺎن تنها اﺳﮑﻦ ﻣﺪرک ﮐﺎفی‌است و ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ رﺳﻤﯽ ﻧﻤﺮات و رﯾﺰﻧﻤﺮات هم ﻧﺪارﯾﺪ. تنها ﻣﺸﮑﻠﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﺎﯾﺖ ﻣﻤﮑﻦ‌اﺳﺖ، به‌ویژه ﺑﺮای دوﺳﺘﺎن داﺧﻞ اﯾﺮان داﺷﺘﻪ ‌ﺑﺎﺷﺪ، اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺮداﺧﺖ هزینه ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک تنها از طریق ﮐﺎرت‌اﻋﺘﺒﺎری و ﺑﺼﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺠﺎم اﺳﺖ.

وب سایت های دیگری نیز در زمینه کاریابی در آلمان وجود دارد که با کمی حوصله و گذاشتن وقت می توان اطلاعات زیادی از آنها بدست آورد و از آنها برای یافتن شغل مناسب کمک گرفت.

پیشنهاد ﻣﯽ‌ﺷﻮد از اطﻼﻋﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻔﯿﺪ در زﻣﯿﻨﻪ ﮐﺎرﯾﺎﺑﯽ ویا تحصیل در آلمان در ﺳﺎﯾﺖ (www.study-in.de)  DAAD ﻧﯿﺰ بهره ﻻزم را ﺑﺒﺮﯾﺪ.

مرحله ۳: اقدام برای کارت آبی آلمان

ﭘﺲ از ارزﺷﯿﺎﺑﯽ ﻣﺪرک‌ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ‌ و دریافت پیشنهادﮐﺎری ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ذﮐﺮ ﺷﺪه ، ﻧﻮﺑﺖ ﺑﻪ اﻗﺪام جهت درﯾﺎﻓﺖ ﮐﺎرت ‌آﺑﯽ آﻟﻤﺎن ﻣﯽ‌رﺳﺪ. اﮔﺮ ﺷﻤﺎ در اﯾﺮان هستید اﯾﻦ ﮐﺎر را ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﯿﺪ از طریق ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﻮدﺗﺎن اﻧﺠﺎم دهید.

به صفحه اطلاعات سفارت آلمان در تهران مراجعه فرمایید

ﺳﺎﯾﺖ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در تهران www.teheran.diplo.de

ﻣﻌﻤﻮﻻً ۳ ﻣﺎه ﭘﺲ از اراﺋﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺪارک ﻣﻮردﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺳﻔﺎرت آﻟﻤﺎن در تهران طول ﻣﯽ‌ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﭘﺎﺳﺦ نهایی داده شده و نهایتاً ﮐﺎرت ‌آﺑﯽ ﺷﻤﺎ ﺻﺎدر ﺷﻮد.

مدارک لازم برای درخواست بلو کارت آلمان

 • پاسپورت
 • یک قطعه عکس بیومتریک  ۳۵ * ۴۵
 • ترجمه رسمی مدارک دانشگاهی
 • گواهی ارزشیابی مدرک دانشگاهی
 • ترجمه سوابق کاری در خارج از آلمان (در صورت وجود سابقه کاری)
 • قرارداد کاری و یا پیشنهاد کاری که به صورت ملموس از طرف یک شرکت به متقاضی ارایه شده است.
 • فرم پر شده درخواست تمدید اقامت
 • موافقت نامه سازمان کار آلمان(در صورت لزوم)
 • تکمیل و ارایه فرمی که در آن شغل متقاضی تشریح شده باشد. (در صورت لزوم )

در صورتی که ابتدا متقاضی باید یک دوره کارآموزی بگذراند، باید مدرک مربوطه ارایه شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر (آپادانا)، خیابان عشقیار (نیلوفر)، پلاک ۲، طبقه ۲، واحد ۵ کدپستی: 1533855916
Call Now Buttonبا ما درتماس باشید
با تجربه ترین مجری تورهای اروپا و ویزای شینگن

به کانال تگرام آرشا گشت خوش آمدید.

عضو شدن بستن
 • Facebook
 • Twitter
 • Pinterest
 • LinkedIn
 • Email
 • Print